Znak obce Penzion Pod Kraví horou Penzion Pod Kraví horou
Ceny ubytování Vybavení penzionu Hojná Voda - historie Fotogalerie Turistické mapy Turistické trasy flying training centre Navštěvní kniha Zpět na hlavní stránku Odkazy

Ceny ubytování


Objednávka pobytu
telefon +420 607 170 336
e-mail: lencovihojnavoda@seznam.cz

Individuální turistika:

Cena ubytování za osobu na jednu noc, bez snídaně, včetně rekreačního poplatku a DPH
pokoj č. 1 - 4 (WC a sprcha na pokoji) ........... 450,- Kč


Všeobecné podmínky


1. Úvod
Tyto Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi poskytovatelem ubytovacích služeb v penzionu Pod Kraví horou - Hojná Voda 97 a zákazníky. Tyto podmínky se vztahují pouze na služby poskytované v penzionu Pod Kraví horou - Hojná Voda 97. Podmínky jsou pro všechny strany závazné a uhrazením zálohy zákazníkem nabývají povahy smlouvy v souladu s platnými ustanoveními obecně závazných předpisů ČR.

2. Zákazník
Zákazníkem - ubytovaným v penzionu Pod Kraví horou - jsou osoby starší 18 let. Osoby mladší 15 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby ve věku 15 - 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.

3. Vznik smluvního vztahu
Vznik smluvního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování vznikne na základě objednávky (telefonické, ústní, e-mailové). Na základě objednávky zašle poskytovatel ubytování zákazníkovi přihlášku a zároveň rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 10 dnů. Během této doby je nutno uhradit zálohu (50% z ceny poskytovaných služeb)- její přesná výše je uvedena na přihlášce. Tato přihláška obsahuje veškeré potřebné údaje - jméno zákazníka, počet lůžek, termín, výši zálohy … Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými podmínkami, Všeobecnými podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami. Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas s výše uvedeným. Za smluvní závazek dalších osob uvedených na přihlášce odpovídá zákazník, který objednávku podal. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po 10 dnech je rezervace zrušena.

4. Ceny
Ceny služeb jsou uvedeny v nabídkových materiálech. Jedná se o ceny sjednané dohodou mezi oskytovatel ubytování a zákazníkem. Úhrada ceny pobytu má tyto formy: - záloha ve výši 50 % z celkové ceny je splatná během 10 dnů po objednávce - složenkou nebo bankovním převodem. Doklad o uhrazení je nutno uschovat pro nástup ubytování - doplatek je splatný ihned po příjezdu do penzionu - v případě sepisování přihlášky v termínu kratším než 30 dní je zákazník povinen ihned uhradit 100% celkové ceny služeb, 100% ceny služeb může zákazník uhradit i v termínu delším než 30 dní před započetím pobytu - pokud projeví sám zájem - v tom případě je mu poskytnuta sleva 2% z celkové ceny. V případě neuhrazení dohodnutých záloh v termínu je rezervace automaticky stornována bez náhrady.

5. Ubytovací poukaz
Jako voucher (poukaz) na objednané služby, který zákazníka opravňuje k čerpání, slouží přihláška a doklad o uhrazení zálohy. Zákazník je povinen se přihláškou a dokladem o zaplacení prokázat při začátku čerpání služeb ubytovateli. Bez obou dokladů není nárok na čerpání služeb.

6. Práva a povinnosti zákazníka
právo: - být řádně informován o veškerých podmínkách týkajících se jeho pobytu - využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb - odstoupit od smlouvy pokud kvalita a rozsah služeb neodpovídá písemné dohodě na přihlášce -stornovat pobyt kdykoliv před započetím, v tomto případě se vzájemný vztah řídí dále uvedenými storno podmínkami povinnost: - včas zaplatit dohodnutou zálohu - uschovat přihlášku a doklad o zaplacení zálohy a tyto předložit při nástupu ubytování - dodržovat interní předpisy zařízení, v případě hrubého porušení a následného odepření dalších služeb nemá nárok na jakoukoliv finanční ani jinou náhradu - uhradit veškeré škody způsobené svým jednáním v penzionu Pod Kraví horou - Hojná Voda 97

7. Práva a povinnosti poskytovatele ubytování:
povinnost: - zajistit všechna práva zákazníka uvedená v bodě 6. Právo v případech, které nemůže ovlivnit a) změnit termín pobytu b) změnit ceny c) změnit rozsah služeb d) zrušit smlouvu. Pokud zákazník se změnami a) až d) nesouhlasí, má právo do 48 hodin od vyrozumění o změnách písemně od smlouvy ustoupit. V tomto případě vrátí poskytovatel ubytování 100% zaplacené ceny zájezdu zákazníkovi. Rozhodující je datum doručení odstoupení od smlouvy. V opačném případě se má za to, že se změnou souhlasí. V případě, že dojde k situaci, kdy poskytovatel ubytování bude vracet zákazníkovi finanční částku, je povinen tak učinit v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od vzniku skutečnosti rozhodné pro navrácení.

8. Stornovací podmínky
- Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou formou. Toto odstoupení musí být doručeno poskytovateli ubytování. - Zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky

Storno před nástupem pobytu -- poplatek
více než 60 dnů --- 10% zálohy
_____30-59 dnů --- 20% zálohy
_____15-29 dnů --- 30% zálohy
_____ 6-14 dnů --- 50% zálohy
Méně než 5 dnů --100% zálohy

Pozn. Počítají se vždy jednotlivé kalendářní dny a to takto: 1. počítaný den je den storna zákazníkem uvedený na stornu. Posledním počítaným dnem je den před nástupem (plánovaným započetím čerpání služeb). - Jako storno celého pobytu je považováno i nenastoupení ubytovacích služeb v den vyznačeném na přihlášce - den následující po vyznačeném dni nástupu jsou veškerá rezervovaná místa uvolněna pro potřeby jiných zákazníků. - poskytovatel ubytování je povinnen v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 30 kalendářních dnů převést zbývající částku zákazníkovi. - Upozornění - poskytovatel ubytování vyžaduje zaplacení stornopoplatků i v případě závažných důvodů jako nemoc, povolávací rozkaz, živelné pohromy apod. Pro tento případ doporučujeme sjednat kvalitní pojištění proti stornopoplatkům a nárokovat náhradu na pojišťovně. - Stornopoplatek musí být uhrazen i v případě, že se zákazník neúčastní pobytu v důsledku jím udaných nesprávných údajů na přihlášce nebo nepředložení dokladu o zaplacení zálohy. - Změna termínu (pokud není domluveno jinak) se považuje za stornování pobytu a následnou novou objednávku

9. Reklamace pobytu (služeb)
- v případě, že služby uvedené na přihlášce (řádně zaplacené) neodpovídají v plném rozsahu nebo kvalitě - má zákazník právo na reklamaci - zákazník je povinen, v případě zjištění závad, uplatnit reklamaci ihned na místě u ubytovatele tak, aby mohla být náprava učiněna přímo na místě. Pokud se nepodaří sjednat nápravu, sepíše zákazník spolu s poskytovatelem služeb protokol o reklamaci, který musí být podepsán oběma stranami. Pokud není možné tento protokol sepsat s poskytovatelem služeb-sepíše zákazník reklamaci sám s uvedením svědka (nutné kontaktní údaje) a jeho podpisem. Protokol nebo reklamaci je zákazník povinen neprodleně po ukončení pobytu (max. 7 dnů) zaslat majiteli penzionu na adresu Miroslav Lenc Hojná Voda 97, 373 33 Nové Hrady. Bude-li reklamace po prošetření shledána oprávněnou, má zákazník právo na poskytnutí přiměřené slevy - výsledek reklamačního řízení je povinen majitel zařízení oznámit zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od data podané reklamace. V případě poskytnutí slevy je poskytovatel ubytování povinen vrátit částku zákazníkovi do 7 dnů od oznámení o prošetření reklamace

10. Pojištění
- poskytovatel ubytování nezahrnuje do ceny pobytů pojištění - zákazníkovi se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR "Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku i zahraničí včetně nákladů souvisejících se zrušením cesty".

11. Přechodná a závěrečná ustanovení
- tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti 01. 01. 2007. Platnost je omezena vyhlášením nových Všeobecných podmínek - platnost těchto podmínek může být individuálně upravena výhradně písemnou formou - zákazník uhrazením zálohy na přihlášce potvrzuje, že se Všeobecnými podmínkami souhlasí a zavazuje se respektovat je.
Těšíme se na setkání s Vámi

Penzion Pod Kraví horou
Hojná Voda 97
373 33 Nové Hrady
Mobil: 607170336

obálka

lencovihojnavoda@seznam.cz

validita